Původ Keltů

Odkud Keltové přišli? Kde ležela jejich pravlast? Původ Keltů je dodnes zahalen tajemstvím, ačkoli existují četné hypotézy, stále tyto otázky nejsou uspokojivě vysvětleny. Keltové jsou nejstarší známí indoevropští obyvatelé severní Evropy, ačkoli i v jejich době museli již existovat Germáni (pravděpodobně krčící se někde ve Skandinávii) a stejně tak Slované (nad jejichž pravlastí visí vůbec největší otazník). Keltové však v době svého největšího rozmachu osídlili Evropu od Španělska přes Británii a Dánsko až po povodí Dunaje a východní Evropu.

Dříve byly tomuto národu přisuzovány stavby jako Stonehenge, dnes už víme, že tyto monumenty jsou zásluhou obyvatelstva, které zde žilo ještě před Kelty a nebylo indoevropského původu. Zajímavé je, že ačkoli jsou země jako například Wales spojeny s Keltskou kulturou, a dodnes jsou její obyvatelé považováni za potomky Keltů – testy DNA zjistily, že Velšané jsou nejblíže příbuzní právě s „pra-evropany“, což se předpokládá vzhledem k blízkosti jejich DNA ke španělským Baskům, kteří jsou posledními přeživšími původními obyvateli tohoto kontinentu, jimž se zachoval také předindoevropský jazyk.

Keltové a jejich pravlast

Jaký je však původ Keltů? A odkud se začali šířit i do nejzazších míst Evropy a dokonce za její hranice (část Keltů se dokonce usídlila v nitru Turecka a podle některých teorií se jeden kmen dostal až do východní Asie). Začněme po jejich původu pátrat od začátku (ačkoli jen stručně).

Indoevropané se ze své pravlasti (o jejíž poloze existuje řada hypotéz, ale obvykle je umísťována někam do střední nebo jihozápadní Asie) začali přemisťovat do Evropy někdy před cca 5 tisíci lety. Kolem roku 1600 př. n. l. začaly první kmeny (Achajové) pronikat do Řecka a podrobovat si zdejší starousedlíky (Pelasgové).

Právě v této době také vrcholí takzvaná ounětická kultura ve střední Evropě, z níž pravděpodobně vzešli vedle Ilyrů, Italiků a Venetů také Keltové.

Původ Keltů a samotná jejich pravlast je pak umisťována do oblasti severních Alp, Švýcarska, jižního Německa, Rakouska a také na naše území.

Halštatská kultura

Město Hallstatt dnes.

V 7. století před Kristem pak začíná období halštatské kultury, která je první, jež je spojovaná takřka výhradně s Kelty. Nazvaná je podle rakouského města Hallstatt, kde se našly četné archeologické důkazy poměrně vyspělé civilizace. V tomto městě se nacházely významné solné doly a halštatská kultura obchodovala i s antickými zeměmi.

Pro tuto kulturu jsou typické rozměrné mohylové hroby, v nichž byly objeveny pozůstatky mnohdy společně s velmi bohatou a pestrou pohřební výbavou. Keltové byli v této době velmi zručnými řemeslníky, šperkaři i kováři. Některé nálezy luxusních předmětů uchvacují svou propracovaností a také nákladností. Je to doba, kdy Keltové vstupovali do doby železné. Pozdní doba halštatská je již také spojena s pobytem slavného kmene Bójů na našem území.

Kulturu halštatskou střídá kultura laténská (podle švýcarského města La Téne), která s sebou nese období největšího územního rozmachu Keltů, kteří začali pronikat na jih a značně ohrožovali také existenci mocné Řecké a Římské antické říše.

Keltové na Pyrenejském poloostrově

Z chladné a (v době, o níž mluvíme) vlhké a hercynským pralesem pokryté střední Evropy si nyní odskočme do slunného Španělska. Sem začali první Keltové pronikat již cca od 9. století před Kristem. Žilo zde předindoevropské etnikum – Iberové – podle nichž je také často (například ve španělštině) Pyrenejský poloostrov nazýván Iberský. Smísením původních Iberů s Kelty vznikli takzvaní Keltiberové. Ke splynutí obou kultur pravděpodobně došlo víceméně mírovou cestou. Expanze Keltů však s sebou přinesla úpadek Iberských měst, neboť Keltové se spíš soustředili do venkovských sídel.

Keltiberové například sehráli také důležitou roli v punských válkách, neboť byli slavným vojevůdcem Hanibalem často najímáni jako žoldáci (najímal také alpské keltské kmeny). Později byl Iberský poloostrov obsazen Římany. Ti však původní obyvatelstvo nevyhnali ani nevyhladili, ale jak bylo jejich zvykem, postupně zem osidlovali a pořímšťovali, dokud nebylo původní obyvatelstvo zcela romanizováno (k tomu samému došlo také ve Francii resp. Galii).

Jak se Keltové dostali do Británie

Jak lze vysvětlit původ Keltů v Británii a Irsku? Již od neolitu panovaly mezi britskými ostrovy a kontinentem čilé obchodní vztahy. První Keltové sem pravděpodobně pronikali z Pyrenejského poloostrova někdy okolo cca 7. století před Kristem právě s obchodníky. Zdejší původní obyvatelstvo však nebylo nijak významně převrstveno nově příchozími. Některé teorie naopak tvrdí, že docházelo k pozvolnému vmísení Keltů mezi předindoevropský lid. Ostatně keltská kultura na ostrovech je značně odlišná od té kontinentální – takže si pravděpodobně do značné míry zachovala svůj původní ráz.

A jak vysvětlit přijetí keltského jazyka obyvateli Irska a Británie? Jedna hypotéza přichází s myšlenkou, že keltský jazyk byl v této oblasti jakýmsi světovým jazykem, jímž se stal z důvodu čilého obchodu Británie s keltskými kmeny na kontinentu, který obyvatelstvo nakonec přijalo za svůj.

Jisté je, že etnogeneze patří k nejsložitějším historickým disciplínám komplikovaným nesčetnými hromadnými přesuny národů, mísením obyvatel, kultur a jazyků. A zřejmě si ještě dlouho počkáme, než bude původ Keltů (a jejich další pohyby) zmapován s dostatečnou jistotou – a možná zůstane tento problém navždy tak trochu opředen záhadou.

TIP NA DNEŠEK

Lunární kalendář na dnešní den: